Opieka Długoterminowa

Długoterminowa opieka pielęgniarska to opieka nad pacjentami, którzy są przewlekle chorzy, ale nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego. Pomimo iż nie muszą przebywać w szpitalach, nie zmienia to jednak faktu, że wymagają intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych, według wytycznych jakie ustala z lekarzem prowadzącym lub lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Pielęgniarka świadcząca opiekę nie tylko udziela więc świadczeń, ale również uczy chorego oraz domowników sprawowania opieki w czasie, kiedy nie jest obecna przy pacjencie.

Jakie zadania stoją przed pielęgniarką świadczącą takie usługi?

- realizowanie świadczeń pielęgnacyjnych zgodnych z zaleceniami lekarskimi, wizyty nie mniej niż 4 razy w tygodniu, przy dostępności do świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty, niedziele oraz dniu ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach;
- edukacja zdrowotna osób objętych opieką oraz członków ich rodzin, tak aby mogli oni w miarę możliwości na bieżąco pomagać pacjentowi
- pomoc przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych
- nauka samodzielnego funkcjonowania w domu

Na jakiej podstawie kwalifikuje się Pacjenta do opieki długoterminowej domowej?

Do oceny tego czy pacjent wymaga takie opieki stosuje się skalę Barthel. Opieką objęte zostają osoby, które uzyskują od 0-40 punktów.

Co musi zapewnić rodzina, opiekun lub świadczeniobiorca, aby pielęgniarka mogła wykonywać świadczenie?

Aby pielęgniarka mogła wykonywać swoją pracę, będzie potrzebować wszystkich niezbędnych środków. W zależności od potrzeb, do listy środków które musi zapewić świadczeniobiorca/ jego opiekun/ rodzina, kwalifikują się:
- środki higieny osobistej
- leki<
- środki farmakologiczne
- środki higieniczne i opatrunkowe,
- środki ortopedyczne i pomocnicze
- sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania czynności higieniczno-pielęgnacyjnych

Inne warunki objęcia świadczeniobiorcy opieką domową długoterminową to:


- nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;
- nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;- nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;

- niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

Świadczenia gwarantowane realizowane przez pielęgniarską opiekę długoterminową domową, są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego dołącza się kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową. Oceny tej dokonuje:

- w dniu skierowania świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego;
- na koniec każdego miesiąca pielęgniarka opieki długoterminowej domowej.

Jakie czynności pielęgniarskie wykonywane są w ramach sprawowania pielęgniarskiej opieki domowej?

Świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze

- Karmienie pacjenta lub pomoc przy spożywaniu posiłku
- Karmienie pacjenta przez zgłębnik lub przetokę
- Pielęgnacja odleżyn i odparzeń u pacjenta leżącego
- Pielęgnacja stomii
- Pielęgnacja powikłanej stopy cukrzycowej lub innych trudno gojących się ran (z wyłączeniem ran odleżynowych)
- Mechaniczne odbarczanie z wydzieliny górnych dróg oddechowych i/lub pielęgnacja rurki tracheotomijnej
- Założenie lub wymiana cewnika u kobiet / Monitorowanie cewnika założonego do pęcherza moczowego i profilaktyka p/zapalna układu moczowego
- Wykonanie lewatywy oczyszczającej lub wlewki doodbytniczej
- Wykonanie kompresów i okładów oraz kąpieli leczniczych
- Zastosowanie baniek lekarskich
- Podawanie leków różnymi drogami - w zależności od zleceń lekarskich (doustnych, doodbytniczych, do oka, do nosa, do ucha, wziewnie)
- Podawanie leków w postaci iniekcji śródskórnych, podskórnych i domięśniowych (w tym: podawanie insuliny)

Świadczenia usprawniające

- Prowadzenie usprawniania ruchowego pacjenta - Zastosowanie drenażu ułożeniowego, wykonanie inhalacji

Świadczenia diagnostyczne


- Pomiar podstawowych parametrów życiowych (ciśnienia tętniczego krwi, tętna, oddechu, temperatury)
- Obserwacja występowania i pomiar obrzęków / Kontrola diurezy, prowadzenie bilansu wodnego
- Wykonywanie pomiaru glikemii przy użyciu glukometru lub testów paskowych

Świadczenia w zakresie edukacji i promocji zdrowia


- Prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa w zakresie samoopieki w życiu z chorobą i niepełnosprawnością w stosunku do - chorego i jego rodziny oraz nauka pielęgnacji i samoobsługi
- Wsparcie organizacyjne w zakresie korzystania ze świadczeń systemu opieki zdrowotnej i socjalnej
- Pomoc w zapewnieniu świadczeń opieki socjalnej, środków leczniczych i sprzętu niezbędnego do opieki i leczenia w domu

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia

Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia oddziałem wojewódzkim w Bydgoszczy

Podstawa do objęcia opieką

Podstawą do objęcia opieką jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikacja pielęgniarska.

Kontakt

W sprawie opieki prosimy o kontakt.

Telefon: +48 54 265 04 78
Adres: 88-220 Osięciny;
ul. Skarbka 42
E-mail: biuro(at)woj-med.pl

www.woj-med.pl